1. ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
2. تمدید تاریخ برگزاری همایش
پیرو مصوبات شورای سیاستگزاری همایش ملی الگوی فرماندهی مطلوب تاریخ برگزاری همایش تا مورخه 1399/02/03 تمدید گردید.
3. چاپ مقالات برگزیده
چاپ مقالات برگزیده در نشریه علمی
4. همایش ملی الگوی مطلوب فرماندهی
برگزاری اولین همایش الگوی مطلوب فرماندهی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)