1. تمدید تاریخ همایش
برابر آخرین تصمیمات شورای سیاستگزاری همایش، تاریخ اجرای همایش تمدید گردید
2. پیام دبیر علمی همایش دکتر حسن دولتی
«کسی که سرپرستی نظامی را عهده‌دار است درست همانند رشته‌ای است که مهره‌ها را نظام می‌بخشد و تا رشته بگسلد تمامی مهره‌ها پراکنده شوند و چه بسا دیگر هرگز فراهم نیایند.» حضرت علی(ع)
3. ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
4. تمدید تاریخ برگزاری همایش
پیرو مصوبات شورای سیاستگزاری همایش ملی الگوی فرماندهی مطلوب تاریخ برگزاری همایش تا مورخه 1399/02/03 تمدید گردید.
5. چاپ مقالات برگزیده
چاپ مقالات برگزیده در نشریه علمی
6. همایش ملی الگوی مطلوب فرماندهی
برگزاری اولین همایش الگوی مطلوب فرماندهی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)