1-   معنویت و باورهای اسلام ناب محمدی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا

2-   فرهنگ ولایت‌مداری و تحقق منویات ولایت معظم فقیه در الگوی مطلوب فرماندهی آجا

3-   تفکر و روحیه انقلابی‌گری در الگوی مطلوب فرماندهی آجا

4-   باور «ما می‌توانیم» در الگوی مطلوب فرماندهی آجا

5-   مدیریت جهادی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا

6-   جهاد علمی و نوآوری و خلاقیت مستمردر الگوی مطلوب فرماندهی آجا

7-   بهره گیری از تجارب و آموزه های گام اول انقلاب اسلامی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا

8-   سرمایه‌های جوانان در الگوی مطلوب فرماندهی آجا

9-   جهاد کبیر و نفی نظام سلطه‌ی استکباری در الگوی مطلوب فرماندهی آجا

10-    آرمان و ارزش‌های تمدن بزرگ و نوین اسلامی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا

11-    آمادگی رزمی و دفاعی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا

12-   قدرت دفاعی و قدرت بازدارندگی در الگوی مطلوب فرماندهی آجا