1-    قدرت دریایی ، مفاهیم ، ابعاد و مولفه ها

2-     جایگاه قدرت دریایی ج . ا. ایران در منطقه و جهان

3-     قدرت دریایی و امنیت ملی ج . ا. ایران

4-    راهبردها و سیاستگذاریهای کلان توسعه قدرت دریایی   

5-    راهبردها و سیاستگذاری های سایر نیروها و ارگانها در توسعه قدرت دریایی   

6-    ابعاد اقتصادی ، فرهنگی و دفاعی و امنیتی قدرت دریایی ج . ا. ایران

7-    زیرساختها و الزامات توسعه قدرت دریایی

8-    الزامات و بسترهای فرهنگی اجتماعی مرتبط با توسعه قدرت دریایی

9-    چالشهای توسعه قدرت دریایی

10-      بسترها و الزامات توسعه تجاری اقتصادی مرتبط با قدرت دریایی

11-      بسترها و الزامات توسعه  نیروی انسانی مرتبط با قدرت دریایی

12-      بسترها و الزامات توسعه  صنایع دریایی مرتبط با قدرت دریایی

13-     مدیریت هزینه و ارزش آفرینی در ابعاد و مولفه‌های قدرت دریایی