محور های همایش

1- اقدامات نوآورانه و خلاقانه مبتنی بر دانش و فناوری بکارگیری شده در دوران دفاع مقدس

2- جایگاه مدیریت و فرماندهی راهبردی در دوران دفاع مقدس

3- جایگاه مراکز علمی نیروهای مسلح در دفاع مقدس

4- پیوند علم و ایمان و نقش آن در دفاع مقدس

5- بهره گیری از علم و فناوری در حوزه های زمینی ، هوایی، پدافند و دریایی در دفاع مقدس