1- گواهینامه هر مقاله برای چه افرادی قابل صدور است ؟
2- آیا مقالات الگوی مطلوب فرماندهی و قدرت دریایی از یک کاربری انجام می شود؟

1- گواهینامه هر مقاله برای چه افرادی قابل صدور است ؟ up

نویسنده اصلی مقاله و سایر نویسندگان

2- آیا مقالات الگوی مطلوب فرماندهی و قدرت دریایی از یک کاربری انجام می شود؟ up

بله، ولی نویسندگان محترم در نظر داشته باشند که مقالات الگوی مطلوب فرماندهی را از قسمت همایش دوم ارسال نمایند