نویسنده اصلی مقاله و سایر نویسندگان

بله، ولی نویسندگان محترم در نظر داشته باشند که مقالات الگوی مطلوب فرماندهی را از قسمت همایش دوم ارسال نمایند