1-      بسترسازی برای بیان ایده ها اندیشه ها، دیدگاه ها و نظریه های اندیشمندان و نظریه پردازان

2-      شناخت عوامل تأثیرگذار بر فرماندهی متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب

3-     ارائه الگوی مطلوب فرماندهی متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب