شورای سیاستگذاری
دکتر حسین خانزادی
رئیس
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: mmr_uek [at] yahoo.com
دکتر کریم مصدری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(ره) و فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
پست الکترونیکی: mnmr_uek [at] yahoo.com
دکتر حمید رامین شایگان
عضو کمیته برگزاری
رئیس مرکز مطالعات راهبردی نداجا
پست الکترونیکی: mddmr_uek [at] yahoo.com
دکتر رحیم مالمیر
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
پست الکترونیکی: mmdr_uek [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر حسن دولتی
دکتر حسن دولتی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
پست الکترونیکی: mmr_uek [at] yahoo.com
دکتر ابوطالب مطلبی
دکتر ابوطالب مطلبی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
پست الکترونیکی: abu.m5656 [at] yahoo.com
دکتر یاشار ذکی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mmr_uek [at] yahoo.com
دکتر علی جمشیدی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
پست الکترونیکی: mmrr_uek [at] yahoo.com
دکتر علی جمالی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
پست الکترونیکی: mmrrrr_uek [at] yahoo.com
دکتر سید فردین رضایی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
پست الکترونیکی: mmrmr_uek [at] yahoo.com
دکتر حبیب الله سیاری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون هماهنگ کننده ارتش
پست الکترونیکی: mwmr_uek [at] yahoo.com
دکتر فرامرز نصری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(ره)
پست الکترونیکی: fariborznasri [at] yahoo.com
دکتر محسن صادقی نسب
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد
پست الکترونیکی: dr.sadeqi35 [at] gmail.com
دکتر ناصر پورصادق
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی
پست الکترونیکی: dmmr_uek [at] yahoo.com
کمیته برگزاری
سهراب مجدفر
مدیر سامانه همایش
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
پست الکترونیکی: sohrabmajd [at] gmail.com
تلفن: 01152353057