شورای سیاستگذاری

دکتر شهرام ایرانی

دکتر شهرام ایرانی

رئیس
mmr_uekyahoo.com
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دکتر جبار فیروزی

دکتر جبار فیروزی

عضو کمیته برگزاری
mmdr_uekyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

کمیته علمی

دکتر حسن دولتی

دکتر حسن دولتی

دکتر حسن دولتی
mmr_uekyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دکتر ابوطالب مطلبی

دکتر ابوطالب مطلبی

دکتر ابوطالب مطلبی
abu.m5656yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دکتر مهدی خیر اندیش

دکتر مهدی خیر اندیش

عضو کمیته علمی
mmr_uekyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید ستاری
دکتر علی جمشیدی

دکتر علی جمشیدی

عضو کمیته علمی
mmrr_uekyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر علی جمالی

دکتر علی جمالی

عضو کمیته علمی
mmrrrr_uekyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر سید فردین رضایی

دکتر سید فردین رضایی

عضو کمیته علمی
mmrmr_uekyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر حبیب الله سیاری

دکتر حبیب الله سیاری

عضو کمیته علمی
mwmr_uekyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون هماهنگ کننده ارتش
دکتر فرامرز نصری

دکتر فرامرز نصری

عضو کمیته علمی
fariborznasriyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(ره)
دکتر ناصر پورصادق

دکتر ناصر پورصادق

عضو کمیته علمی
dmmr_uekyahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی
دکتر امیر نظام براتی

دکتر امیر نظام براتی

دکتر امیر نظام براتی
nezambaratigmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دکتر مهدی دیهیم پور

دکتر مهدی دیهیم پور

دکتر مهدی دیهیم پور
deyhim1357gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دکتر حمزه رهیده

دکتر حمزه رهیده

عضو کمیته علمی
hamzeh.rahidehyahoo.com
مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دکتر آریا شفقت رودسری

دکتر آریا شفقت رودسری

عضو کمیته علمی
ayahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

کمیته برگزاری

سهراب مجدفر

سهراب مجدفر

مدیر سامانه همایش
sohrabmajdgmail.com
01152353057
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)