تمدید تاریخ برگزاری همایش
1398-11-25

پیرو مصوبات شورای سیاستگزاری همایش ملی الگوی فرماندهی  مطلوب تاریخ برگزاری همایش تا مورخه  1399/02/03 تمدید گردید.