چاپ مقالات برگزیده
1398-10-13

به نام خدا

بر اساس تصمیم های اتخاذ شده مقرر شد تا مقالات برگزیده در نشریه مطالعات مدیریتی دریا محور به چاب برسد

آدرس سایت