همایش ملی الگوی مطلوب فرماندهی
1398-10-13
همایش ملی الگوی مطلوب فرماندهی

به نام خدا

فرماندهی و رهبری نظامی مانند سایر مدیریّت‌ها در برگیرنده مفهوم کلی مدیریّت و رهبری در سازمان است امّا در مفهوم خاص، فرماندهی اختیاری است که فرد به سبب شغل یا درجه و مسئولیّتی که دارد در راستای انجام مأموریّت‌های محولّه به کار می‌برد او مسئول اداره پرسنل واحد خود بوده و شخصاً مقامی است که در مقابل اعمالی که واحد او انجام و یا از انجام آن بازمانده مسئولیّت دارد.

اهمیت و نقش فرماندهان درجنگ برکسی پوشیده نیست. درایت و شجاعت و تدبیر فرماندهان و فرمانبرداری زیر مجموعه از آنان، در جنگ‌ها یکی از رموز پیروزی و غلبه جوامع بر دشمنانشان می‌باشد که مانع از سقوط آن جامعه است. حضرت علی (ع) در اهمیت فرماندهی این چنین بیان می‌فرمایند:

«کسی که سرپرستی نظامی را عهده‌دار است درست همانند رشته‌ای است که مهره‌ها را نظام می‌بخشد و تا رشته بگسلد تمامی مهره‌ها پراکنده شوند و چه بسا دیگر هرگز فراهم نیایند.

بر این اساس اولین همایش الگوی مطلوب فرماندهی در 1398/11/30 به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد

علاقمندا فرصت دارند تا مقالات خود را طریق این سایت تا مورخه 1398/11/10 از طریق بخش مسابقه ارسال نمایند.