تمدید تاریخ همایش
1400-09-06

بر اساس تصمیمات شورای سیاستگزاری همایش تاریخ اجرای همایش 1400/10/2 خواهد بود