1400-07-15
1400-07-17
مسابقه
الگوی مطلوب فرماندهی مبتنی بر معنویت آمادگی و بازدارندگی(منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب)
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1403-11-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1403-11-22
1400-07-20
1400-07-20