1399-09-25
1399-09-30
مسابقه
الگوی مطلوب فرماندهی مبتنی بر معنویت آمادگی و بازدارندگی(منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب)
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-11-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-11-22
1399-09-25
1399-09-25